Hur långt har ni kommit i er omställning?

För att kunna förädla företagets kärnverksamhet och hitta nya konkurrensfördelar behöver hela organisationen ett kunskapslyft inom hållbar utveckling. Hur långt har ni kommit i er organisation?

När du svarar på nedan frågor kan du samtidigt undersöka hur olika svaren kommer att se ut beroende på om det är alla medarbetare som svarar, chefer, ledningsgrupp eller styrelse som svarar på frågorna.

- Har ni undersökt på vilket sätt ni, med er kärnverksamhet, är med och bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

- Känner ni till de nya lagar och regler som finns och vad som är på gång vad gäller hållbar utveckling?

- Vet ni på vilket sätt offentlig upphandling kommer att förändras tack vare den nya klimatlagen från 2018?

- Har ni kartlagt på vilket sätt ni påverkar samtliga intressenter och då även inkluderat natur och djur i er intressentanalys?

- Visar er vision ert existensberättigande och svarar på frågan vad ni bidrar med för att göra världen bättre?

- Vet ni hur ni kan göra affärer inom planetens gränser och inom ramen för mänskliga rättigheter?

- Har ni gjort en väsentlighetsanalys som visar vad ni behöver förändra först och främst?

- Visar ni hur ni aktivt motarbetar korruption?

- Har ni tagit fram en uppförandekod för anställda, ledning och styrelse?

- Har ni tagit fram en policy för whistleblowers?

- Har ni kartlagt kundens kund och deras affärsekologi och vet ni vilka deras problem, behov och förväntningar är i allmänhet och på hållbarhet i synnerhet?

- Har ni undersökt hur er värdekedja skulle kunna knyta an till en cirkulär ekonomi, hållbar digitalisering eller andra hållbara designprinciper?

- Vet ni hur ni kan hjälpa era kunder att göra hållbara affärer? Ni är en del av deras värdekedja.

- Har ni satt upp hållbara affärsmål, en handlingsplan och ett system för att visa resultat?

- Jobbar alla medarbetare i utvecklingsprojekt med syfte att nå era hållbara affärsmål?

- Hållbarhetsrapporterar ni idag?

- Är ni med i några nätverk eller har ni startat ett eget nätverk för att samverka med era intressenter i hållbar affärsutveckling?

Det här var några frågor till er för att kolla hur långt ni kommit i ert hållbarhetsarbete. Hör gärna av er till oss för ett helt förutsättningslöst möte där vi kan bolla era problemställningar och eventuella behov av ett ledarnätverk.

Login